24 மணி நேரமும் உங்கள் விருப்பப் பாடல்கள், இணைந்திருக்க மறவாதீர்கள்
 
© Star Radio Network, Sri Lanka