மலர்ந்திருக்கும் இந்த புது வருடம் அனைவருக்கும் நல்ல வெற்றிகரமான வருடமாக அமைய ஸ்டார் எப்.எம் வேண்டடிக் கொள்கின்றது.மலர்ந்திருக்கும் இந்த புது வருடம் அனைவருக்கும் நல்ல இனிமையான, வெற்றிகரமான, ஆரோக்கியமான சந்தோசமான அமர்க்களமான வருடமாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனை ஸ்டார் எப்.எம் வேண்டடிக் கொள்கின்றது.